יום שני, 27 במאי 2019

Loss of profits – ביטוח אובדן רווחים


מטרת הביטוח לאובדן רווחים הינו לפצות את המבוטח בגין אובדן ההוצאות הקבועות והרווח הנקי לפני מיסים.

ההגדרה הנהוגה בפוליסת הביטוח הינה רווח גולמי.

הביטוח לאובדן רווחים אינו מכסה הפסדים של המבוטח (הפסדים עסקיים) הביטוח מכסה את הנזק התוצאתי שנגרם למבוטחים בעקבות הנזק הישיר אשר צריך להיות מכוסה תחת פוליסת הביטוח שנרכשה.

כיצד קובעים את הרווח הגולמי?

מבלי להיכנס לחישובים מעמיקים הנעשים בד"כ על ידי רו"ח של המבוטחים נציין כי הרווח הגולמי נקבע תוך התייחסות לשלשה מרכיבים עיקריים:
 • הוצאות קבועות – ההוצאות הקבועות הן אותן ההוצאות שהמבוטח חייב להמשיך ולשלם למרות האירוע הביטוחי שאליו נקלע . מקובל לכלול במסגרת ההוצאות הקבועות את הרכיבים הבאים:
  שכירות עבור בית העסק בו הוא פועל, תשלום הלוואות לבנקים, תשלום שכר לעובדים הכרחיים וחיוניים לעסק, תשלום לרו"ח של העסק, תשלום לעורכי הדין של העסק, תשלום ארנונה וכד'.
 • הוצאות משתנות – ההוצאות המשתנות הן אותן ההוצאות שניתן להפחיתן כתוצאה מהאירוע אליו נקלע העסק.
  מקובל לכלול במסגרת ההוצאות המשתנות פיטורי עובדים שאינם חיוניים לעסק במצב בו הוא נמצא וניתן יהיה למצוא עובדים אחרים בעתיד, צמצום הוצאות חשמל, מים, טלפון, הוצאות פרסום, הפרשה לחובות אבודים, תשלום עמלות לסוכנים וכד'.
 • דוח רווח והפסד – זהו הדו"ח המסכם את הפעילות העסקית של העסק תוך פרוט כל ההוצאות של העסק וכל מרכיבי ההכנסות של העסק.
  ניתן ללמוד הרבה מאד על הפעילות העסקית של העסק מדו"ח רווח ההפסד.
קיימות בענף הביטוח מספר סוגים של פוליסת המכסות את אובדן הרווחים אולם בדרכי חישוב שונות עם הגדרות התואמות את אופי הפעילות:
 • פוליסות על בסיס הפחתה – בפוליסות אלו הרווח הגולמי מחושב ע"י הפחתת ההוצאות המשתנות מהמחזור העסקי של המבוטחים.
 • פוליסות על בסיס הוספה – בפוליסות אלה הרווח הגולמי מחושב על ידי הוספת ההוצאות הקבועות לרווח לפני מס.
 • פוליסות על בסיס שכר כפול – פוליסות אלו נקראת גם Dual basis
  פוליסות אלו מאופיינות בהפרדת שכר העבודה מהרווח הגולמי ונקבע על בסיס "קונסולידציה".

מהי שיטת השכר הכפול? מהי קונסולידציה?

להלן דוגמא אשר תמחיש את שיטת "השכר הכפול ". נניח שהמבוטחים שלנו הינם בעלי בית מלון . המלון ניזוק באופן משמעותי כתוצאה משריפה.

בעלי בית המלון מוצאים את עצמם עם מצבת עובדים גדולה מאד (טבחים, מלצרים, מנקים, חדרניות, אנשי תחזוקה ועוד ) אשר מקבלים משכורת אולם בפועל חסרי עבודה.
במצב כזה המעסיק ישאף לצמצם עד כמה שניתן את העלויות בשכר ולפטר עובדים.
אולם לעיתים יש לשמר חלק מכוח האדם כגון חברי הנהלה, אנשים מקצועיים שיהיה קשה לגייסם בסוף תהליך השיקום.

מרבית המעסיקים כוללים בדרך כלל את שכר העבודה תחת מרכיב הוצאות קבועות ואילו ביטוח בשיטת השכר הכפול מאפשר למבוטחים לבטח את שכר העבודה בסעיף נפרד ובאופן חלקי לפי הצרכים הספציפיים תוך חיסכון משמעותי בעלויות הביטוח.

נניח שתקופת השיפוי לכינון הנזק תהיה 12 חודשים אזי ב 6 חודשים הראשונים חישוב השכר יהיה מלא (ללא הפחתה ) לאחר מכן ב  3 חודשים הבאים 50% מהשכר וב 3 חודשים הנוספים רק 25% מהשכר.
חשוב לזכור שאת חישובי חלקיות השכר יש לרכוש מראש בפוליסת הביטוח אולם מובן שאיש אינו יודע לצפות בדיוק את גודל האירוע והזמן שיידרש לשיקום הנזק ולכן המבוטח אינו יכול לדעת את האחוזים המדויקים.

הפתרון הינו פשוט, חברת הביטוח מאפשרת למבוטח לממש אופציה בה הוא יכול להאריך את התקופה הראשונית שבה השכר הינו שכר מלא  על חשבון התקופות הבאות בה האחוזים נמוכים יותר, אופציה זו נקראת "אופציה קונסולידציה".

למבוטח קיימת אופציה נוספת אם כי פחות שכיחה והיא להעביר את מלוא השכר מהתקופה הראשונה לתקופה השנייה או השלישית או כל תקופה אחרת.
אופציה זו הינה אפשרית כאשר המבוטח הצליח לצמצם את שכר העבודה לפני תום התקופה הראשונית שרכש בפוליסה.

אופציה זו נקראת  Carry Cover

יש לקחת בחשבון מגמות בפעילות העסקית של העסק .מאחר והפוליסה כפופה לסעיף ביטוח חסר יש לוודא כי סכומי הביטוח שנרכשו תואמים את מצבו של העסק.

אם החליטו בעלי העסק להיכנס לפעילות חדשה נוספת וכתוצאה מכך הרווח הגולמי עלה יש לוודא שסכומי הביטוח יעודכנו בהתאם וזאת על מנת למנוע מצב ל "תת ביטוח" או "ביטוח חסר".

איך קובעים את תקופת השיפוי בביטוח אובדן רווחים?

המבוטחים צריכים להחליט מהי תקופת השיפוי שהם  מבקשים מחברת הביטוח . כלומר מהי התקופה המקסימלית שחברת הביטוח תשלם למבוטחים.
ניתן לבחור בתקופות של 3 חודשים , 6 חודשים 12 חודשים 24 חודשים ואף במקרים מסוימים יותר מכך.

יש לזכור של ניתן להאריך את תקופת השיפוי לאחר קרות מקרה הביטוח.
בעת בחירת תקופת השיפוי יש לקחת בחשבון שמעבר לתקופה שייקח לשקם את הפעילות העסקית "הברורה" והחזרה לעבודה הרי שלעיתיים קרובות אובדן הרווחים ממשיך להתקים באופן חלקי.
לדוגמא מאפיה אשר עובדת עשרות שנים ויש לה לקוחות רבים ונאמנים אשר עובדים איתה באופן רציף נשרפת.

המאפיה ביום אחד איננה יכולה לספק סחורה ללקוחות והלקוחות נאלצים לפנות לספקים אחרים על מנת למכור סחורה.

כאשר המאפיה משוקמת וחוזרת לפעילות היא מוצאת את עצמה עם הרבה פחות לקוחות ולעיתים קרובות נאלצת להוריד את המחירים ולפגוע ברווחיות על מנת לחזור ולמכור ללקוחות שהיו לה טרם האירוע.
חשוב לזכור כי הפוליסה נותנת מענה גם למצב בו העסק חוזר לפעילות אולם הרווחיות  איננה כפי שהייתה ולכן חשוב מאד לרכוש תקופות שיפוי מספיק ארוכות.

כיצד נקבעת השתתפות עצמית בביטוח אובדן רווחים?

הפוליסה לביטוח אובדן רווחים כוללת השתתפות עצמית הנקובה בימים. הכוונה היא שבעת קרות מקרה הביטוח המבוטח יישא בהשתתפות עצמית כספית קבועה כפי שמצוינת בדפי הרשימה  עבור פרק הרכוש ואילו עבור פרק אובדן הרווחים ההשתתפות העצמית תבוא לידי ביטוי בהפחתה של הסכום שיתקבל בשיעור הימיים הנקובים כהשתתפות עמית בפוליסה הביטוח (בדרך כלל עד 7 ימים).

למה חשוב לרכוש פוליסה לביטוח אובדן רווחים?

תמריץ לחברת הביטוח לשלם הרבה יותר ומהר יותר!
מעבר לצורך הביטוחי המובן שיש לכל עסק בביטוח אובדן רווחים ,חברת הביטוח צריכה לשלם את הנזק הפיזי לרכוש שניזוק וזאת בהתאם לכיסוי הביטוחי בפוליסת הרכוש .מאחר והמבוטח רכש בחוכמה גם פוליסה לביטוח אובדן רווחים הרי שיש לחברת הביטוח אינטרס לשלם את הנזק לרכוש מהר ככל הניתן ואף לסייע למבוטח בשיקום הנזקים שכן כל עוד המבוטח אינו חוזר לפעילות ורווחיות מלאה חברת הביטוח צריכה לשלם לו את אובדן הרווחים בהתאם לתקופת השיפוי אותה רכש.
לא פעם הנזק לרכוש עצמו קטן באופן משמעותי מהסכום שחברת הביטוח צריכה לשלם עבור ביטוח אובדן הרווחים.

ייתכן מצב שבו הנזק הישיר הפיזי לציוד המבוטח מסתכם ב 100,000 שקל בלבד ואילו אובדן הרווחים אשר נגרם לבית העסק כתוצאה מהנזק שנגרם למכונה מסוימת או לציוד מסוים יסתכם במאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.
קיים קשר הדוק בין  ביטוח הרכוש לבין הביטוח לאובדן רווחים. אחד התנאים לקבל תשלום מחברת הביטוח  ע"פ  הפוליסה לאובדן רווחים היא שיקום הנזק.
מבוטח אשר יחליט שהוא לא מעוניין לשקם את הנזק לרכוש לא יהיה זכאי לפיצוי כספי ע"פ פוליסת אובדן רווחים.

יש לשים לב שככל וקיים פער בסכומי הביטוח לרכוש בין הסכומים שבוטחו לסכומים הנדרשים לשיקום הנזק , יתכן ובהעדר יכולות כספיות המבוטח לא יוכל מבחינה כספית לשקם את הנזק ואף לא יהיה זכאי לתשלום עבור אובדן הרווחים.
הניסיון שצברנו במהלך השנים בביטוח עסקים מורכבים מבטיח לך כי הפוליסה תכלול את ההרחבות הנדרשות באופן ספציפי עבור הפעילות העסקית שלך.

אנו דריזין ביטוחים סוכנות לביטוח בע"מ נדע לספק עבורך את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך עם ההרחבות הנדרשות ובמחיר אטרקטיבי במיוחד.

יום ראשון, 26 במאי 2019

ביטוח עסקים בהתאמה אישית מלאה


דריזין ביטוחים מציגה:

ביטוח עסקים בהתאמה אישית מלאה

ביטוח עסקים הינו מוצר ביטוחי המיועד לכל סוגי העסקים באשר הם, וזאת בהתאם למאפייני בית העסק וצרכיו הביטוחיים. ביטוח זה כולל בתוכו מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים בסיסיים לצד הרחבות ביטוחיות אותן ניתן להתאים לכל עסק בהתאמה אישית מלאה בהתאם לאופיו העסקי, כאשר בין יתר סוגי הביטוחים המוצעים לכם במסגרת פוליסה לעסקים תוכלו למצוא:
 • ביטוח מבנה המיועד לצרכי כיסוי נזקים מוחשיים למבנה  בו פועל בית העסק
 • ביטוח רכוש המיועד לצרכי כיסוי נזקי רכוש המשמש את בית העסק בתוך שטח המבנה ממנו הוא פועל
 • ביטוח רכב לעסקים המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף ורכוש הנגרמים כתוצאה ממעורבותם של כלי הרכב המצויים בבעלות העסק בתאונת דרכים
 • ביטוח חבות מעבידים המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף הנגרמים לעובדי בית העסק במהלך ביצוע עבודתם .
 • ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף ו/או רכוש כלפי צד שלישי .
 • ביטוח אובדן הכנסות ו/או אובדן רווחים כתוצאה מהפסקת פעילותו של בית העסק עקב אירוע ביטוחי המכוסה בפוליסה.
 • ביטוח אחריות מוצר– פוליסה המותאמת לצרכיו הביטוחיים של כל יצרן, יבואן ומשווק מוצרי צריכה שונים, החשוף לתביעות צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש אשר נגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצר.
 • ביטוח אחריות מקצועית– פוליסה ייעודית לבעלי מקצועות חופשיים במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי למטרות הגנה בפני תביעות רשלנות מקצועית.
וכיסויים ביטוחים נוספים המותאמים באופן פרטני לכל סוגי העסקים בהתאם לגודלם ואופי פעילותם העסקית.
דריזין ביטוחים – המומחים לביטוחי עסקים מאז 1964
אנחנו בסוכנות הביטוח דריזין ביטוחים, עוסקים ומתמחים בהליכי תכנון והקמה של ביטוחי עסקים לכל סוגי העסקים מאז שנת 1964. לרשותנו, התמחות ענפית בתחום ביטוחי עסקים, וזאת לצד היכרות רבת שנים עם כל גורמי הסיכון אליהם חשופים כל סוגי העסקים בישראל. פתרונות הביטוח המוצעים על ידינו לבעלי עסקים, מבוססים בין היתר על פוליסות הביטוח המורחבות של חברות הביטוח הגדולות ביותר בישראל.

יום שלישי, 21 במאי 2019

ביטוח עבודות קבלניות בהתאמה אישית מלאה


ביטוח עבודות קבלניות הינו מוצר ביטוחי ייחודי המיועד לצרכי כיסוי ביטוחי לכל סוגי הפרויקטים בתחום העבודות הקבלניות.

ביטוח זה מיועד לכלל העוסקים ו/או העושים שימוש בעבודות קבלניות כאלו ואחרות, לרבות, יזמים, קבלני ביצוע ואנשים פרטיים המצויים לקראת הליכי שיפוץ או בנייה.
ביטוח עבודות קבלניות מיועד לכל סוגי הפרויקטים בענף הבנייה ו/או תחום העבודות הקבלניות, לרבות, עבודות הנדסה אזרחיות וימיות, בניית מפעלים ומבני תעשייה, בניית בתים פרטיים ומבני מגורים, בניית משרדים ועבודות שיפוצים בכל סדר גודל.

ביטוח עבודות קבלניות – עיקרי הפוליסה

ביטוח עבודות קבלניות הינו מוצר ביטוחי ייחודי המעניק לכם כיסוי ביטוחי בפני כל הסיכונים הנלווים לאורך כל שלבי הפרויקט, וכל זאת תוך התאמה מרבית לצרכיו הביטוחיים של בעל הפוליסה והתאמה נקודתית לאופי וסוג הפרויקט בו הוא מעורב.

בין יתר הכיסויים הביטוחיים הנכללים בביטוח עבודות קבלניות תוכלו למצוא:

 • כיסוי ביטוחי בפני נזק למבנה
 • כיסוי ביטוחי בפני נזק לציוד הבניה
 • כיסוי ביטוחי בפני נזקי רכוש אחר המשמש את קבלני הביצוע ו/או בפני נזקים לאתר הבנייה עצמו
 • כיסוי ביטוחי לנזקי עבודה, לרבות, הוצאות בגין תיקון והקמה מחדש של הפרויקט עקב תכנון רשלני ו/או לקוי
 • ביטוח אחריות כלפי צד ג'
 • ביטוח אחריות מעסיקים המיועד לצרכי כיסוי תביעות עובדים עקב תאונות עבודה 

דריזין ביטוחים – המומחים לביטוח עבודות קבלניות מאז 1964

אנחנו בסוכנות הביטוח דריזין ביטוחים, מאפשרים לכם ליהנות מהניסיון רב השנים אותו רכשנו בתחום ביטוח עבודות קבלניות. לאורך שנות פעילותנו בענף הביטוח מאז 1964 ועד היום, ליווינו מאות פרויקטים בסדרי גודל שונים ובכל אחד מהם הקפדנו להתאים את מרכיבי הביטוח השונים בתחום ביטוחי עבודות קבלניות לכל צורך ביטוחי הנדרש לבעלי הפוליסה.

ביטוחי עבודות קבלניות המשווקים על ידינו מותאמים לכל סוגי הפרויקטים השונים, לרבות, עבודות תשתית, עבודות הנדסיות מורכבות, תכנון ובנייה של מבני מגורים, בניית קומפלקסים למשרדים, עבודות בתחום ההתחדשות העירונית, שיפוץ דירות ומבנים, עבודות שימור מורכבות ועוד.

יום שני, 20 במאי 2019

ביטוח קבלנים בהתאמה אישית מלאה


דירזין ביטוחים מציגה:

ביטוח קבלנים בהתאמה אישית מלאה


עוסקים בביצוע עבודות קבלניות? אצלנו ב-דירזין ביטוחים, סוכנות הביטוח המובילה לביטוחי עסקים מכל סוג, תוכלו למצוא מגוון רחב של פתרונות שירות בכל הנוגע להליכי תכנון והקמה של פוליסות ביטוח קבלנים המיועדות לקבלני ביצוע של כל סוגי העבודות הקבלניות.
ביטוח קבלנים המשווק באמצעותנו הינו מוצר ביטוחי המיועד לכלל העוסקים במקצועות הבניה והשיפוץ, לרבות, יזמים, קבלנים, חברות הנדסה וכדומה, כאשר הפוליסות המתוכננות ומוקמות על ידינו בתחום ביטוח עבודות קבלניות מותאמות לכל סוגי הפרויקטים בענף הבנייה והשיפוצים, לרבות, עבודות הנדסה ותשתית, עבודות פיתוח, עבודות תכנון ובנייה וכדומה.

ביטוח קבלנים – עיקרי הפוליסה

ביטוחי קבלנים המשווקים באמצעותנו מורכבים משלושה סוגי ביטוח עיקרים:
 1. ביטוח רכוש – פוליסה המיועדת לצרכי כיסוי נזקים אשר נגמרו באתר העבודה למבנים ולציוד (על כל סוגיו) המשמש לצרכי ביצוע עבודות הבנייה בפרויקט. כמו כן, ביטוח זה כולל בתוכו הרחבה ביטוחית לצרכי כיסוי הוצאות תיקון ו/או שיקום של חלקי מבנה ו/או ציוד אשר ניזוקו במהלך הפרויקט.
 2. ביטוח צד ג' – פוליסה המיועדת לצרכי כיסוי נזקי רכוש ו/או נזקי גוף אשר נגמרו לאדם שלישי המצוי בקשר ישיר בעבודות הפרויקט.
 3. ביטוח חבות מעבידים – פוליסה המיועדת לצרכי הגנה ביטוחית בפני תביעות של עובדים בפרויקט אשר ניזוקו במהלך תאונות עבודה.
פוליסות מסוג ביטוח קבלנים המשווקות על ידינו, ניתנות להרחבה בהתאמה מלאה לכל צרכי הפרויקט ובהתאם לסוג הפרויקט, בין אם מדובר בעבודות תשתית מורכבות ובין אם מדבור בפרויקטים שונים בתחום ההתחדשות העירונית (תמ"א 38 וכו).

ביטוח קבלנים עושים רק עם המומחים של דירזין ביטוחים

כסוכנות ביטוח העוסקות ומתמחה בתחום ביטוחי עסקים בכלל וביטוח קבלנים בפרט מאז שנת 1964, אנחנו ב-דירזין ביטוחים, מאפשרים לכלל לקוחותינו, ליהנות ממגוון רחב של יתרונות ביטוחיים המבוססים בין היתר על הידע המקצועי המורחב העומד לרשותנו ועל ההיכרות המעמיקה שלנו עם כל גורמי הסיכון הנלווים לתחום ביצוע עבודות קבלניות בכל סוגי הפרויקטים האפשריים.
הידע, הניסיון והחשיבה היצירתית שלנו, מאפשרים גם לכם ליהנות מפתרונות ביטוח כוללים לצרכי ביטוח עבודות קבלניות, וכל זאת לצד המחיר המשתלם ביותר בענף.

יום ראשון, 12 במאי 2019

ביטוח חובה


ביטוח חובה מכסה את הנושאים הבאים בעת תאונת דרכים הוצאות בגין הפסד השתכרות כתוצאה מתאונת הדרכים הוצאות רפואיות פיצויים בגין סבל …
קיימת חובה לרכוש ביטוח חובה בהתאם ל" פקודת רכב מנועי " . החוק מחייב כל בעל רכב לרכוש ביטוח חובה אשר ייתן מענה במקרה של תאונת דרכים.

מה מכסה ביטוח חובה ? 

ביטוח חובה מכסה את הנושאים הבאים בעת תאונת דרכים:
 1. הוצאות בגין הפסד השתכרות כתוצאה מתאונת הדרכים .
 2. הוצאות רפואיות ( ללא הגבלת סכום)
 3. פיצויים בגין סבל ( מוגבל בסכום ).

השוואת מחירי ביטוח חובה

משרד האוצר באמצעות סימולטור ( מחשבון)  מאפשר לכל בעל רכב לקבל הצעת מחיר לביטוח חובה בהתאם לנתונים הרלוונטיים לבעל הרכב.

בשנים האחרונות ,משרד האוצר החליט לפתוח לתחרות את כל ענף ביטוחי החובה וחברות הביטוח פיתחו תעריף דיפרנציאלי.

תעריף זה כולל מספר רב של פרמטרים שעל המבוטח או בעל הרכב להזין באופן מדויק על מנת לקבל את המחיר המשתלם ביותר בעבורו.

להלן דוגמאות לנתונים אשר משפיעים על מחיר ביטוח החובה:
 1. גיל הנהגים
 2. מין הנהגים
 3. וותק הנהיגה ( מספר שנות רישיון)
 4. האם היה שלילת רישיון בעבר
 5. מערכות מיגון ברכב – מס' כריות אויר ,מערכת ABS  מערכת למניעת סטייה מנתיב ועוד ..
 6. נפח המנוע של הרכב
אנו בדריזין סוכנות לביטוח עובדים מול רוב חברות הביטוח בישראל כך שנוכל להתאים עבורכם את המחיר הטוב ביותר לביטוח החובה עבור רכבכם .

הגדרת הנהגים הצפויים לנהוג ברכב 

שימו לב כי קיימת הגדרה מאד ברורה לנהגים הצפויים לנהוג ברכב!
 "נהג הצפוי להשתמש ברכב"  – נהג שיש לו גישה לרכב וצפוי שינהג בו מעת לעת
  אדם המשתמש ברכב באורח חד-פעמי, אינו אדם הצפוי להשתמש ברכב.
לדוגמא: זוג הורים בני 50 ו 48 ושני ילדים  בני 19 ,15 במידה וירצו שבנם ינהג ברכב יהיה עליהם לבצע ביטוח הכולל כיסוי נהג צעיר ( או נהג חדש אם טרם חלפו 12 חודשים מיום הוצאת הרישיון) שכן הנהג בן ה 19 גם אם הוא חייל ומגיע פעם ב 3 שבועות הביתה הרי שלפי ההגדרה הוא צפוי לנהוג ברכב ויש לו גישה לרכב !!
שימו לב שלא ליפול למלכודות של מוקדנים ואנשים בלתי מנוסים בתחום שינסו למכור לכם "ביטוח רכב זול " אולם ללא ספק שאינו מתאים לצרכים שלכם ועלול להשאיר אתכם חשופים לתביעות !!

איך ניתן לשלם ביטוח חובה לרכב ?

תשלום ביטוח החובה יכול להתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי אשר ניתן לפרוס למספר תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה , ניתן גם לשלם בבנק הדואר או בסניפי הבנקים השונים.

ביטוח משתלם
 

בין אם אתם מעוניינים בפוליסת ביטוח חובה לרכב, ביטוח צד ג' לרכב, ביטוח מקיף, ביטוח רכבי יוקרהביטוח משאיותביטוח נהג חדש או ביטוח רכב לחיילים אתם צריכים סוכן ביטוח מקצועי שיעבוד בשבילכם, ויערוך השוואת מחירי פוליסות ביטוח חובה מחברות שונות וכן השוואת מחירי ביטוח מקיף או ביטוח צד שלישי לרכב. בדריזין ביטוחים אנו עושים את המירב למען לקוחותינו בין אם מדובר בביטוח רכב,ביטוח דירה, ביטוח קבלנים או כל ביטוח אחר. אנו מזמינים אתכם ליהנות משירותיו של סוכן ביטוח מקצועי, העובד למענכם, שומר על האינטרסים שלכם. לפרטים נוספים השאירו את פרטיכם באתר, או התקשרו 03-6772277

קישורים חשובים: 

 1. מחשבון ביטוח חובה משרד האוצר.
 2. פקודת רכב מנועי.

ביטוח מקיף לרכב
ביטוח מקיף – מבטח כנגד נזקים לרכוש צד שלישי, וכן כנגד נזקים לרכב שלך, כולל גניבה, שריפה, ותאונה.

הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב, ואתם מתלבטים היכן לחדשו, ובאיזו סוכנות ביטוח כדאי לכם  לרכוש פוליסת ביטוח רכב מקיפה?

הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב, ואתם מתלבטים היכן לחדשו, ובאיזו סוכנות ביטוח כדאי לכם  לרכוש פוליסת ביטוח רכב מקיפה? אם כן, אתם נמצאים במקום הנכון, שכן בדריזין ביטוחים מתמחים בהקמת פוליסות ביטוח מקיף לרכב במחירים הוגנים, ובמתן שירות מקצועי, אדיב ואמין ללקוח.

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח רכב כולל שלושה ביטוחים:
 1. ביטוח חובה אותו מחויב כל נהג לעשות, והוא מבטח כנגד נזקים גופניים שנגרמו לנהג, לאחד הנוסעים, או לאדם אחר כתוצאה מתאונה.
 2. ביטוח צד ג – מבטח כנגד נזקים לרכוש או לרכב של צד שלישי, שנגרמו בתאונה על ידי המבוטח.
 3. ביטוח מקיף – מבטח כנגד נזקים לרכוש צד  שלישי, וכן כנגד נזקים לרכב שלך, כולל גניבה, שריפה, ותאונה. 
בעלי רכב לא מחויבים לרכוש את שלושת הביטוחים, ונהגים העומדים בפני חידוש הפוליסה שואלים עצמם האם להסתפק בביטוח החובה, ובכך לחסוך את הפרמיה הנוספת. התשובה היא שאם אתם בעליו הגאים של רכב חדש יחסית, שערכו גבוה, ביטוח מקיף יבטיח לכם תמורה במקרה של גניבה אן נזק לרכב, לעומת זאת, אם אתם בעליו שלך רכב ישן, קבלו הצעת ביטוח מקיף לרכב ישן ושקלו את העלויות מול הרווח והתועלת. בכל מקרה, ברכישת ביטוח מקיף אתם משחררים עצמכם מן הצורך לרכוש ביטוח צד ג, שכן זה כלול בביטוח המקיף. מחירו של ביטוח מקיף גבוה יחסית, הוא תלוי בערך הרכב, ובעברו הביטוחי של הנהג, ובכדי למצוא את הפוליסה הטובה ביותר עבורכם יש  לקבל הצעות מחיר לביטוח מקיף ממספר חברות, ולערוך השוואת מחירי פוליסות ביטוח מקיף לרכב, בטרם תחליטו לאיזו חברה.

ואת זה בדיוק אנו עושים …יש לנו את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בענף הביטוח .אנו מקבלים בזמן אמת את עלויות הביטוח מכל חברות הביטוח ויכולים לערוך השוואת ביטוח מקיף וכן השוואת ביטוח חובה וצד ג לרכב ולבחור את התוכנית המתאימה ביותר עבורם .הכל נעשה תחת קורת גג אחת ברמה הגבוה ביותר!

דריזין ביטוחים

דריזין ביטוחים היא סוכנות ביטוח וותיקה ומקצועית, הפועלת בישראל למעלה מחמישים שנה. בדריזין ביטוחים אנו עושים את המירב למען לקוחותינו בין אם מדובר בביטוח רכב,ביטוח משאיות, ביטוח עבודות קבלניות, או כל ביטוח אחר.כאן אנו משתמשים בתוכנות מתקדמות ליצירת קשר אונליין עם חברות הביטוח, לביצוע סימולציות, ולהפקת הפוליסה הטובה ביותר עבור הלקוח. בדריזין ביטוחים מאמינים בשירות מקצועי ומסור ללקוח, ובשקיפות מירבית, לכן סוכן הביטוח שלך בדריזין יבהיר עבורך את כל פרטי הפוליסות השונות כגון ביטוח מקיף, ביטוח צד ג , ביטוח לרכב לנהג צעיר או ביטוח נהג חדש ייעץ ויעזור לך לבחור את ההצעה המתאימה ביותר עבורך. חשוב מכל – במקרה של אירוע ביטוחי, בסוכנות דריזין יעמדו לצידך, ייצגו אותך מול חברת הביטוח, וידאגו שתקבל את הפיצוי המגיע לך.

לישון בשקט

ביטוח מקיף מאפשר לך להיות חופשי מדאגה לגורל הרכב שלך, ולכן מחיר ביטוח מקיף הוא משתלם. עלות ביטוח מקיף גבוהה מעלות ביטוח צד ג, אך פוליסת ביטוח מקיף מעניקה לך הגנה מלאה יותר. הרכב הוא אמצעי להגיע לעבודה ולשוב הביתה, לבקר בני משפחה וחברים, להסיע את הילדים למוסדות החינוך ולחברים, ועוד. במקרים רבים לא ניתן לקיים שגרת חיים ללא רכב צמוד, משום כך ביטוח מקיף לרכב הוא ביטוח נחוץ ביותר. לפרטים נוספים, לקבלת הצעות אטרקטיביות, ולרכישת ביטוח מקיף לרכב בין אם מדובר בביטוח רכב פרטי או מסחרי, ביטוח רכב יוקרה או אפילו ביטוח למשאיות ומובילים
השאירו פרטיכם באתר, או התקשרו לטלפון 03-6772277.

יום שבת, 11 במאי 2019

ביטוח קבלנים ע"י היזם או הקבלן הראשי?


האם ביטוח קבלנים צריך להיעשות ע"י היזם או הקבלן?  

לא פעם אני נשאל מה נכון יותר שביטוח הפרויקט בפוליסת ביטוח קבלנים יבוצע ע"י הקבלן הראשי או ע"י היזם?

הסיבה העיקרית שיש לתת את הדעת בנושא זה היא במקרה והיזם חייב להחליף את הקבלן
הראשי במהלך העבודות של הפרויקט .(קיימות הרבה סיבות לכך לרבות אי עמידה בחוזה שנחתם כולל אי עמידה בלוחות זמנים ,אי עמידה בכתבי הכמויות שסוכמו ,בעיות כספיות של הקבלן ועוד …)
ישנם יתרונות  שהביטוח יעשה ע"י היזם של הפרויקט ולהלן מספר דוגמאות:
 1. ליזם ישנה שליטה מלאה על הוצאות הפרויקט ולכן יכול בקלות להימנע ממצב של תת ביטוח
 2. היזם יכול בכל רגע להחליף את שם הקבלן הראשי המצוין בפוליסת הביטוח במידת הצורך .
 3. לעיתים עבודות הפרויקט ממשיכות לאחר שהקבלן הראשי סיים את העבודות והיזם חותם על חוזים עם קבלנים נוספים .מצב זה מאפשר ליזם להחליט מתי לסיים את ביטוח הקבלנים ולבצע הארכה במידה הצורך .
 4. שעבוד הפוליסה – במרבית המקרים היזם נוטל הלוואות מהבנקים או גופים נוספים .מומלץ מאד שליזם תהיה השליטה המלאה בפוליסה.
אציין כי לעיתים לא מעטות הביטוח נעשה ע"י הקבלן הראשי ואנו בהכירנו את החסרונות והיתרונות דואגים מראש למסמכים המתאימים על מנת שלא היזם ולא הקבלן ימצאו במצב של העדר ביטוח או העדר שליטה במקרה של סיום ההתקשרות ביניהם.
למען הסר ספק  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות הינה פוליסה רחבה אשר נותנת מענה לכל הקשורים בפרויקט בין אם מדובר ביזם, בקבלן הראשי, בקבלני משנה ועוד …

יום ראשון, 5 במאי 2019

אודותינו


איך הכל התחיל…
הסיפור שלנו מתחיל באלף הקודם. ליתר דיוק, בשנת 1964 . בשנה זו הקים יוסף דריזין ז״ל את " דריזין
ביטוחים סוכנות לביטוח בע״מ ", מתוך רצון לנצל את הידע והניסיון הרב שצבר בעולם הביטוח. חתנו, ארז
וילנצ׳יק, הצטרף לסוכנות בשנת 1992 , מתוך רצון להפוך את עולם הביטוחים לנגיש, אטרקטיבי ובעל ערך מוסף. כיום, משמש ארז בתפקיד מנכ״ל הסוכנות וממשיך להובילה בגאון.

יש לנו את מה שאתם צריכים
לצד ידע רב בתחום ונסיון רב שנים , ייחודה של סוכנות דריזין ביטוחים בא לידי ביטוי גם במעטפת
השירותים הרחבה שהחברה מציעה ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים כאחד.
ארז וילנצ׳יק, מנכ״ל ובעלים

ביטוחים ללקוחות פרטיים:

ביטוחים ללקוחות עסקיים:

אתם בטח שואלים את עצמכם, למה כדאי לכם לבחור בנו 

 • כי אנחנו תמיד נבחר בכם – אנו מחויבים אך ורק ללקוחותינו ועושים את כל המאמצים הנדרשים לספק את הביטוח המקיף, המקצועי והמשתלם ביותר עבורכם.
 • כי אנחנו מביאים תוצאות – אנו מציעים את כלל הביטוחים הקיימים בשוק, עובדים אל מול חברות הביטוח המובילות ודואגים שאתם תקבלו את ההצעות הטובות ביותר הקיימות בשוק הביטוח בישראל.
 • כי אנחנו משתפים פעולה – במהלך שנים רבות של עשייה יצרנו אינספור מעגלי היכרות בקרב חברות ביטוח ויועצי ביטוח בכירים, איתם אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק.
 • כי אנחנו בנויים למערכת יחסים רצינית – אנו מתגאים במערכות יחסים מקצועיות ארוכות שנים הן עם לקוחותינו והן עם שותפינו העסקיים.
  יחסים אלה מושתתים על שירות מצוין, אמינות מוחלטת ומעל הכל – מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.
 • כי אנחנו זמינים עבורכם –  לקוחותינו נהנים מיחס אישי ואכפתי, מלווי מקצועי ומשירות מהיר, המוענק עלידי צוות עובדים מומחים בתחום, שישמחו לעזור בכל עת.
לייעוץ חינם והצעת מחיר חייג אלינו ונשמח לעזור 03-677-2277

ביטוח צד ג' לרכב