יום שני, 27 במאי 2019

Loss of profits – ביטוח אובדן רווחים


מטרת הביטוח לאובדן רווחים הינו לפצות את המבוטח בגין אובדן ההוצאות הקבועות והרווח הנקי לפני מיסים.

ההגדרה הנהוגה בפוליסת הביטוח הינה רווח גולמי.

הביטוח לאובדן רווחים אינו מכסה הפסדים של המבוטח (הפסדים עסקיים) הביטוח מכסה את הנזק התוצאתי שנגרם למבוטחים בעקבות הנזק הישיר אשר צריך להיות מכוסה תחת פוליסת הביטוח שנרכשה.

כיצד קובעים את הרווח הגולמי?

מבלי להיכנס לחישובים מעמיקים הנעשים בד"כ על ידי רו"ח של המבוטחים נציין כי הרווח הגולמי נקבע תוך התייחסות לשלשה מרכיבים עיקריים:
 • הוצאות קבועות – ההוצאות הקבועות הן אותן ההוצאות שהמבוטח חייב להמשיך ולשלם למרות האירוע הביטוחי שאליו נקלע . מקובל לכלול במסגרת ההוצאות הקבועות את הרכיבים הבאים:
  שכירות עבור בית העסק בו הוא פועל, תשלום הלוואות לבנקים, תשלום שכר לעובדים הכרחיים וחיוניים לעסק, תשלום לרו"ח של העסק, תשלום לעורכי הדין של העסק, תשלום ארנונה וכד'.
 • הוצאות משתנות – ההוצאות המשתנות הן אותן ההוצאות שניתן להפחיתן כתוצאה מהאירוע אליו נקלע העסק.
  מקובל לכלול במסגרת ההוצאות המשתנות פיטורי עובדים שאינם חיוניים לעסק במצב בו הוא נמצא וניתן יהיה למצוא עובדים אחרים בעתיד, צמצום הוצאות חשמל, מים, טלפון, הוצאות פרסום, הפרשה לחובות אבודים, תשלום עמלות לסוכנים וכד'.
 • דוח רווח והפסד – זהו הדו"ח המסכם את הפעילות העסקית של העסק תוך פרוט כל ההוצאות של העסק וכל מרכיבי ההכנסות של העסק.
  ניתן ללמוד הרבה מאד על הפעילות העסקית של העסק מדו"ח רווח ההפסד.
קיימות בענף הביטוח מספר סוגים של פוליסת המכסות את אובדן הרווחים אולם בדרכי חישוב שונות עם הגדרות התואמות את אופי הפעילות:
 • פוליסות על בסיס הפחתה – בפוליסות אלו הרווח הגולמי מחושב ע"י הפחתת ההוצאות המשתנות מהמחזור העסקי של המבוטחים.
 • פוליסות על בסיס הוספה – בפוליסות אלה הרווח הגולמי מחושב על ידי הוספת ההוצאות הקבועות לרווח לפני מס.
 • פוליסות על בסיס שכר כפול – פוליסות אלו נקראת גם Dual basis
  פוליסות אלו מאופיינות בהפרדת שכר העבודה מהרווח הגולמי ונקבע על בסיס "קונסולידציה".

מהי שיטת השכר הכפול? מהי קונסולידציה?

להלן דוגמא אשר תמחיש את שיטת "השכר הכפול ". נניח שהמבוטחים שלנו הינם בעלי בית מלון . המלון ניזוק באופן משמעותי כתוצאה משריפה.

בעלי בית המלון מוצאים את עצמם עם מצבת עובדים גדולה מאד (טבחים, מלצרים, מנקים, חדרניות, אנשי תחזוקה ועוד ) אשר מקבלים משכורת אולם בפועל חסרי עבודה.
במצב כזה המעסיק ישאף לצמצם עד כמה שניתן את העלויות בשכר ולפטר עובדים.
אולם לעיתים יש לשמר חלק מכוח האדם כגון חברי הנהלה, אנשים מקצועיים שיהיה קשה לגייסם בסוף תהליך השיקום.

מרבית המעסיקים כוללים בדרך כלל את שכר העבודה תחת מרכיב הוצאות קבועות ואילו ביטוח בשיטת השכר הכפול מאפשר למבוטחים לבטח את שכר העבודה בסעיף נפרד ובאופן חלקי לפי הצרכים הספציפיים תוך חיסכון משמעותי בעלויות הביטוח.

נניח שתקופת השיפוי לכינון הנזק תהיה 12 חודשים אזי ב 6 חודשים הראשונים חישוב השכר יהיה מלא (ללא הפחתה ) לאחר מכן ב  3 חודשים הבאים 50% מהשכר וב 3 חודשים הנוספים רק 25% מהשכר.
חשוב לזכור שאת חישובי חלקיות השכר יש לרכוש מראש בפוליסת הביטוח אולם מובן שאיש אינו יודע לצפות בדיוק את גודל האירוע והזמן שיידרש לשיקום הנזק ולכן המבוטח אינו יכול לדעת את האחוזים המדויקים.

הפתרון הינו פשוט, חברת הביטוח מאפשרת למבוטח לממש אופציה בה הוא יכול להאריך את התקופה הראשונית שבה השכר הינו שכר מלא  על חשבון התקופות הבאות בה האחוזים נמוכים יותר, אופציה זו נקראת "אופציה קונסולידציה".

למבוטח קיימת אופציה נוספת אם כי פחות שכיחה והיא להעביר את מלוא השכר מהתקופה הראשונה לתקופה השנייה או השלישית או כל תקופה אחרת.
אופציה זו הינה אפשרית כאשר המבוטח הצליח לצמצם את שכר העבודה לפני תום התקופה הראשונית שרכש בפוליסה.

אופציה זו נקראת  Carry Cover

יש לקחת בחשבון מגמות בפעילות העסקית של העסק .מאחר והפוליסה כפופה לסעיף ביטוח חסר יש לוודא כי סכומי הביטוח שנרכשו תואמים את מצבו של העסק.

אם החליטו בעלי העסק להיכנס לפעילות חדשה נוספת וכתוצאה מכך הרווח הגולמי עלה יש לוודא שסכומי הביטוח יעודכנו בהתאם וזאת על מנת למנוע מצב ל "תת ביטוח" או "ביטוח חסר".

איך קובעים את תקופת השיפוי בביטוח אובדן רווחים?

המבוטחים צריכים להחליט מהי תקופת השיפוי שהם  מבקשים מחברת הביטוח . כלומר מהי התקופה המקסימלית שחברת הביטוח תשלם למבוטחים.
ניתן לבחור בתקופות של 3 חודשים , 6 חודשים 12 חודשים 24 חודשים ואף במקרים מסוימים יותר מכך.

יש לזכור של ניתן להאריך את תקופת השיפוי לאחר קרות מקרה הביטוח.
בעת בחירת תקופת השיפוי יש לקחת בחשבון שמעבר לתקופה שייקח לשקם את הפעילות העסקית "הברורה" והחזרה לעבודה הרי שלעיתיים קרובות אובדן הרווחים ממשיך להתקים באופן חלקי.
לדוגמא מאפיה אשר עובדת עשרות שנים ויש לה לקוחות רבים ונאמנים אשר עובדים איתה באופן רציף נשרפת.

המאפיה ביום אחד איננה יכולה לספק סחורה ללקוחות והלקוחות נאלצים לפנות לספקים אחרים על מנת למכור סחורה.

כאשר המאפיה משוקמת וחוזרת לפעילות היא מוצאת את עצמה עם הרבה פחות לקוחות ולעיתים קרובות נאלצת להוריד את המחירים ולפגוע ברווחיות על מנת לחזור ולמכור ללקוחות שהיו לה טרם האירוע.
חשוב לזכור כי הפוליסה נותנת מענה גם למצב בו העסק חוזר לפעילות אולם הרווחיות  איננה כפי שהייתה ולכן חשוב מאד לרכוש תקופות שיפוי מספיק ארוכות.

כיצד נקבעת השתתפות עצמית בביטוח אובדן רווחים?

הפוליסה לביטוח אובדן רווחים כוללת השתתפות עצמית הנקובה בימים. הכוונה היא שבעת קרות מקרה הביטוח המבוטח יישא בהשתתפות עצמית כספית קבועה כפי שמצוינת בדפי הרשימה  עבור פרק הרכוש ואילו עבור פרק אובדן הרווחים ההשתתפות העצמית תבוא לידי ביטוי בהפחתה של הסכום שיתקבל בשיעור הימיים הנקובים כהשתתפות עמית בפוליסה הביטוח (בדרך כלל עד 7 ימים).

למה חשוב לרכוש פוליסה לביטוח אובדן רווחים?

תמריץ לחברת הביטוח לשלם הרבה יותר ומהר יותר!
מעבר לצורך הביטוחי המובן שיש לכל עסק בביטוח אובדן רווחים ,חברת הביטוח צריכה לשלם את הנזק הפיזי לרכוש שניזוק וזאת בהתאם לכיסוי הביטוחי בפוליסת הרכוש .מאחר והמבוטח רכש בחוכמה גם פוליסה לביטוח אובדן רווחים הרי שיש לחברת הביטוח אינטרס לשלם את הנזק לרכוש מהר ככל הניתן ואף לסייע למבוטח בשיקום הנזקים שכן כל עוד המבוטח אינו חוזר לפעילות ורווחיות מלאה חברת הביטוח צריכה לשלם לו את אובדן הרווחים בהתאם לתקופת השיפוי אותה רכש.
לא פעם הנזק לרכוש עצמו קטן באופן משמעותי מהסכום שחברת הביטוח צריכה לשלם עבור ביטוח אובדן הרווחים.

ייתכן מצב שבו הנזק הישיר הפיזי לציוד המבוטח מסתכם ב 100,000 שקל בלבד ואילו אובדן הרווחים אשר נגרם לבית העסק כתוצאה מהנזק שנגרם למכונה מסוימת או לציוד מסוים יסתכם במאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.
קיים קשר הדוק בין  ביטוח הרכוש לבין הביטוח לאובדן רווחים. אחד התנאים לקבל תשלום מחברת הביטוח  ע"פ  הפוליסה לאובדן רווחים היא שיקום הנזק.
מבוטח אשר יחליט שהוא לא מעוניין לשקם את הנזק לרכוש לא יהיה זכאי לפיצוי כספי ע"פ פוליסת אובדן רווחים.

יש לשים לב שככל וקיים פער בסכומי הביטוח לרכוש בין הסכומים שבוטחו לסכומים הנדרשים לשיקום הנזק , יתכן ובהעדר יכולות כספיות המבוטח לא יוכל מבחינה כספית לשקם את הנזק ואף לא יהיה זכאי לתשלום עבור אובדן הרווחים.
הניסיון שצברנו במהלך השנים בביטוח עסקים מורכבים מבטיח לך כי הפוליסה תכלול את ההרחבות הנדרשות באופן ספציפי עבור הפעילות העסקית שלך.

אנו דריזין ביטוחים סוכנות לביטוח בע"מ נדע לספק עבורך את הפוליסה המתאימה ביותר עבורך עם ההרחבות הנדרשות ובמחיר אטרקטיבי במיוחד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב