יום שני, 27 בינואר 2020

תקופת תחזוקה בביטוח קבלנים


בטרם נסביר מהי תקופת התחזוקה בביטוח עבודות קבלניות אבקש להבהיר כי מועד סיום פוליסה לביטוח קבלנים מסתיים או כאשר מתבצעת מסירה למזמין העבודה או בתום תקופת הביטוח כמצוין בדפי הרשימה של פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות, (המוקדם מבין השניים).

המשמעות של תקופת התחזוקה בפוליסת כל הסיכונים קבלנים או בשמה הנוסף, ביטוח עבודות קבלניות איננה הארכת תקופת הביטוח!

מאחר ומיום שנמסרה העבודה (לפעמים המסירה הינה בשלבים) נחויב הקבלן למתן אחריות עבור העבודות שביצע, לעיתים עליו לשוב לאתר, לאחר שהוא כבר נמסר למזמין ולתקן ליקויים אשר התגלו תוך כדי שימוש בפרויקט.

ליקויים אלו יכולים לבוא לידי ביטוח במערכת החשמל, מערכת האינסטלציה, מערכות בטיחות ועוד.


כזכור, הקבלן יצא כבר מהשטח, אין לו יותר פעילות באתר, עובדיו לא נמצאים באתר ובנוסף פוליסת הביטוח כבר הסתיימה ועל כן אין לו זיקה לאותו הרכוש פרט למחויבות שלו לתיקון הליקויים.
אותה תקופה בה מחויב הקבלן לתקן את הליקויים נקראת תקופת תחזוקה כהגדרתה בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

מה מכסה הביטוח בתקופת התחזוקה בביטוח קבלנים? הפוליסה תיתן מענה לנזקים העלולים להיגרם לצד שלישי, נזקים העלולים להיגרם לבעלים של הפרויקט כל זאת כתוצאה כמובן מתיקון הליקויים בתקופת התחזוקה. (למען הסר ספק עלות התיקון עצמה איננה נכללת בהרחבה זאת).
בפוליסת ביטוח קבלנים ניתן לרכוש כיסוי עבור תקופת התחזוקה בגרסאות שונות
בכפוף לתשלום פרמיה.
 1. משך תקופת התחזוקה – ניתן לרכוש תקופת תחזוקה בת 12 חודשים, 24 חודשים ובמקרים מסוימים ניתן לרכוש תקופת תחזוקה לפרק זמן ספציפי וזאת בהתאם לדרישות המבוטחים. לדוגמא, קבלן הבונה מבנה למגורים ומחויב לתת מענה לתקופות ארוכות יותר וזאת בהתאם לחוק המכר.
 2. תקופת תחזוקה רגילה או תקופת תחזוקה מורחבת בביטוח קבלנים.
  1. בתקופת התחזוקה הרגילה – "אבדן או נזק כאמור לעיל  לעבודות, הנובע מביצוע עבודות התחזוקה המתבצעות לשם קיום ההתחייבויות בהסכמי העבודות, בדבר התחזוקה שלהם". (כלל ביט עבודות קבלניות מהדורה 2018)
  2. תקופת תחזוקה מורחבת – "אבדן או נזק כאמור לעיל לעבודות הפרויקט, שאירע בתקופת התחזוקה המורחבת כתוצאה ממקרה ביטוח אשר התהוותו הישירה בתקופת הביטוח". (כלל ביט עבודות קבלניות מהדורה 2018).
תקופת התחזוקה המורחבת נותנת מענה מקיף יותר שכן היא מכסה גם נזקים שלא נגרמו בעת תקופת התחזוקה ( כפי שקיים בתקופת התחזוקה הרגילה ).הכוונה לנזק שהתהוותו ארעה בזמן ביטוח הפרויקט אולם התגלה במהלך תקופת התחזוקה .

יום שלישי, 21 בינואר 2020

שיפוי קימום וכינון בביטוח


במאמר זה נבחן את ההבדלים והמשמעויות בין מספר מושגים המוכרים לרובינו אך לעיתים רבות חל בלבול או חוסר הבנה בין המושגים השונים ומשמעותם.

סעיף השיפוי הינו מהסעיפים החשובים והבולטים בתחום הביטוח. לפי עקרון זה זכאי מבוטח לשיפוי מחברת הביטוח בגין נזק שנגרם לו (חלקי או מלא) כלומר בגין הנזקים שנגרמו לו בפועל.

המטרה של החוק לנסות ולהשיב את המצב לקדמותו טרם קרות האירוע  דהיינו "ערב קרות מקרה הביטוח".
שיפוי – משמעות השיפוי נקבעה בחוק חוזה הביטוח בסעיף 55. בסעיף זה נקבע כי "בביטוח נכסים חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזוק"
לאחר שהבנו כי החוק מחייב את חברת הביטוח לשפות את המבוטח בגין נזקיו, עלינו לבחון את דרכי השיפוי ע"פ תנאי הפוליסה שרכש המבוטח.

הדרך הראשונה הינה  קימום. הכוונה בדרך זו לשפות את המבוטח על ידי השבת המצב לקדמותו בערכים ראליים כלומר בהתאם למצב של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח. במקרה זה מפחיתים את הבלאי ואת הפחת על מנת לקבוע את ערכו הממשי של הרכוש שניזוק.
הדרך השנייה הינה  כינון. בדרך זו המבוטח יהיה זכאי לערכו של הרכוש שניזוק בערכים חדשים ללא הפחתה של בלאי ופחת. "חדש תמורת ישן"

רכישת סעיף כינון איננה עולה פרמיה נוספת אולם המבוטח נדרש כמובן לבטח את רכושו בסכומי ביטוח אשר תואמים את עלות הרכוש כחדש.

סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח קובע

 • "חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה (להלן –  סכום הביטוח)"…
 • "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביא את המוטב ככל האפשר למצב שהיה אילולא קרה מקרה הביטוח".
יש לתת את הדעת כי תשלום בערכי כינון מחייב את המבוטח לכונן את הנזקים. בדרך כלל תקופת הכינון נתחמת בזמן בפוליסת הביטוח ויש לשים לב שככל והמבוטח לא מספיק לכונן את הנזקים תוך התקופה המצוינת בפוליסה, לדרוש מחברת הביטוח הארכה נוספת.

חברת הביטוח תהיה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח ככל והמבוטח רכש ציוד באיכות גבוה יותר או עם תכונות משופרות יותר וכד'  (כל מקרה נבחן לגופו בהתאם לרכוש ולאופציות הניתנות לכינון באותו מועד).
עתה, לאחר שסקרנו את המונחים השונים וההבדלים ביניהם נתייחס לחיי היום יום בו מבוטח אשר רכושו ניזוק ושמאי מגיע לשטח על מנת לבחון את הנזק.

השמאי מעריך את הנזק בשני היבטים.
השמאי מתייחס לערכו הראלי, ערכו הנוכחי (כולל הפחתה של  בלאי ופחת  של הרכוש) ופעם נוספת לגבי עלות כינון הרכוש דהיינו עלות רכישה של רכוש חדש עם אותן התכונות ( ככל שניתן).
בד"כ המבוטח מקבל תשלום בערך הראלי, הערך הממשי של הציוד שניזוק תוך הפחתה  ההשתתפות העצמית ורק לאחר שיכונן את הנזק (ככל והפוליסה כולל ערכי כינון וככל והמבוטח עומד בלוחות הזמנים) יקבל את הפרש הכספים המגיעים לו בגין הכינון.

יום רביעי, 15 בינואר 2020

ביטוח חנויות


חנויות מהוות מרכיב מרכזי בעולם העסקים וחלק נכבד מההכנסה העולמית הינו תוצאה של קניות טובין של תושבי המדינה והתיירים המבקרים בה.
ניהול חנות הינו תחום עסקי מורכב המחייב התייחסות למגוון היבטים וגורמים החיוניים על מנת להגיע לרווחיות וצמיחה.
בעלי חנויות מחוייבים לתחזוקה שוטפת וניהול אחראי ותקין שאחד הרכיבים והכלים החשובים בו הינו ביטוח המגן על בעל החנות במקרה של נזקים. ביטוח חנויות כולל פוליסות מגוונות בהתאמה אישית לאופי פעילות החנות וצרכי הלקוח.

כיסוי ביטוחי למכלול הסיכונים הכרוכים בניהול חנות

ביטוחים נועדו להבטיח שקט נפשי ולאפשר לנו ליהנות מתחושת ביטחון  שבכל מקרה העלול להתרחש, נוכל לעמוד בהוצאות ולהמשיך בשגרת העבודה והחיים. ביטוח חנויות מתייחס באופן ספציפי לסיכונים הכרוכים בניהול חנות וכן למצבי חירום העלולים להתרחש באופן בלתי צפוי.
ביטוח חנות כולל סעיפים הניתנים לבחירה בהתאמה אישית ומאפשר שילוב ביניהם במטרה ליצור כיסוי ביטוחי מקיף ונרחב עבור בית העסק. ביטוח חנויות מעניק כיסוי למגוון צרכים ומצבים בהם: נזקי טבע, התמוטטות מדפים, שריפות, הצפות, פריצות, שחזור מסמכים, אובדן הכנסות, ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים ועוד מגוון הרחבות.

התאמה למאפייני העסק ואופי הפעילות

ביטוח חנויות מתאים גם לחנויות הפועלות בקניונים במגוון תחומים בהם: ביטוח חנות אופטיקה המחזיקה בציוד יקר ורגיש, ביטוח חנות בגדים ונעליים, ביטוח חנות ספרים, ביטוח חנות תכשיטים ועוד. ביטוח חנות דורש התאמה לסחורה הנמכרת, למיקום העסק ולאופי הפעילות. בחירת ביטוח חנויות חשוב שתתבצע בהתאם למאפיינים של החנות ולתקציב העומד לרשות הבעלים. הפקת פוליסת ביטוח חנויות יכול להתבצע באופן מהיר ויעיל על ידי סוכנות ביטוח מקצועית ואמינה המתמחה בביטוח עסקים. הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם לצרכי הלקוח ושווי הסחורה, הציוד והרכוש.

מעטפת ביטוחית רחבה למגוון צרכים ומצבים

ביטוח לחנויות מספק מעטפת מקיפה המכסה מגוון מצבים ואירועים ביטוחיים:
 • כיסוי למבנה ותכולה בהתאם לסוג הסחורה הכולל מענה לכל הסיכונים והתרחישים האפשריים בהם: פריצה, רעידת אדמה, שריפה וכו'.
 • כיסוי ביטוחי המבוסס על ערך כינון.
 • אובדן דמי שכירות בכל מקרה של נזק.
 • שבר שמשות, משטחי זכוכית ושלטים.
 • כיסוי מפני נזק בזדון.
 • אובדן הכנסות במקרה של השבתת החנות.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח תאונות אישיות.
 • ועוד מגוון הרחבות בהתאם לצרכי העסק, סוג הסחורה ואופי פעילות החנות.

ביטוח לעסקים מידי מומחים – ניסיון, מוניטין ומחויבות

סוכנות דריזין ביטוחים הינה מהוותיקות והמובילות בתחומה בישראל. אנו מעניקים ללקוחותינו הפרטיים והעסקיים מעטפת שירותים רחבה וכוללת בהתאמה אישית לצרכי הלקוח ובית העסק. צוות הסוכנים המנוסים והמומחים שלנו פועל מתוך מחויבות ללקוח ועושה כל מאמץ לספק את הביטוח המקיף, המקצועי והמשתלם ביותר עבורכם.

תגיות תוכן


יום שלישי, 14 בינואר 2020

ביטוח משרדים


ביטוח משרדים הינו ביטוח עסקי בעל חשיבות רבה שנועד לספק כיסוי ומענה לכל מגוון התרחישים האפשריים העלולים לפגוע בפעילות המשרד, בציוד ורכוש, בלקוחות ובעובדים. ברוב המקרים, פוליסת ביטוח משרדים כוללת ביטוח מבנה ותכולה, ביטוח אובדן הכנסה וביטוח חבויות וניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי בהתאם לסוג העיסוק, התקציב והעדפות אישיות.

רכיבי הביטוח והרחבות
ביטוח מבנה ותכולה – ביטוח משרדים מתאים למגוון תחומי עיסוק בהם: משרד עורך דין, משרד רואה חשבון, משרדי נדל"ן ועוד. המרכיב המרכזי של ביטוח משרדים מתייחס למבנה ותכולה ונועד לספק כיסוי למגוון מקרים של פגיעה ברכוש וציוד המשרד. כיסוי זה כולל פגיעה במקרים של שריפה, שיטפונות, פריצה למשרד, מעשי טרור ואסונות טבע.

ביטוח חבויות – כיסוי ביטוחי המתייחס לחבות המעביד ולאחריות שלו כלפי צד שלישי. סעיף זה מספק למבוטח הגנה במקרה של תביעות צד ג' ומונע הוצאות בלתי מתוכננות. פוליסת ביטוח חבויות יכולה לכלול כיסוי גם לעובדי המשרד למשל בסעיף תאונות אישיות.

ביטוח אובדן הכנסה – כיסוי ביטוחי למצבים של אובדן הכנסה ופגיעה בהתנהלות התקינה והפעילות השוטפת של המשרד. סעיף זה כולל לרוב פיצוי יומי בהתאם לסכום מוגדר מראש.


שמירה על התנהלות תקינה והגנה מפני תביעות
ביטוח משרדים הינו בעל חשיבות רבה לכל עסק ומהווה מרכיב חיוני בהתנהלות תקינה ונכונה של המשרד וזאת בהתאם לאופי, סוג ותחום העיסוק. משרדי עורכי דין, רואי חשבון, חברות נדל"ן וכו' עלולים להיות חשופים לתביעות שונות מצד לקוחות ועובדים נוכח היקף הפעילות הרחב והרגישות בתחום מתן השירותים ללקוח. הכיסוי הביטוחי מספק מענה ביטוחי הן למבנה, ציוד ורכוש והן לכל מקרה של תביעה מצד שלישי בשל נזקי גוף או רכוש. ביטוח משרדים נועד לספק מענה לכל מקרה של פגיעה בתפקוד העסק וכן לאפשר חזרה מהירה לשגרת הפעילות למניעת הפסדים כלכליים ונזקים אחרים.

ביטוח מקיף, מקצועי ומשתלם למשרד ולעסק
דריזין ביטוחים הינה חברה מובילה וותיקה המספקת מעטפת שירותי ביטוח מקיפים למשרדים ועסקים וזאת בהתאמה אישית לצרכי המשרד. החברה משקיעה כל מאמץ על מנת לספק ללקוחותיה כיסוי ביטוחי מלא, מקצועי ומשתלם וכל זאת ביחס אישי, אחריות ואדיבות.

תגיות תוכן


יום שבת, 4 בינואר 2020

עשרת הדיברות בביטוח דירה

ביטוח דירה

רכישת דירה מהווה עבור רובנו את העסקה הכלכלית הגדולה והמשמעותית ביותר בחיים.
הדירה מהווה מרכיב וחלק מרכזי ועיקרי בנכסינו ולכן ביטוח דירה הינו בעל חשיבות רבה עבור בעלי הבית וזאת במטרה להבטיח כיסוי לכל מקרה העלול להתרחש.
 • ביטוח מבנה – ביטוח מבנה הינו חובה לכל נוטלי המשכנתא וזאת במטרה לכסות נזקים העלולים להיגרם למבנה בשל אסונות או בעיות תשתית. ביטוח מבנה מבטיח שמירה על ערך הנכס עבור הבנק ועבור בעלי הבית.
 • ביטוח תכולה – ביטוח תכולת דירה מעניק כיסוי למקרים של גניבות ופריצות וכן לכל נזק שנגרם בשל שריפה או הצפה. את הביטוח ניתן להרחיב למגוון סיכונים הנוגעים לחפצי ערך כגון תכשיטים, שעוני יד, חפצי אמנות וכו'.
 • ביטוח רעידות אדמה – מדינת ישראל אינה מחויבת לכיסוי של נזקי רעידות אדמה ולכן מומלץ להכיל רכיב זה בביטוח דירה. הביטוח מספק כיסוי לנזקים שיגרמו למבנה ולתכולתו בשל רעידת אדמה.
 • נזקי צנרת – כיסוי ביטוחי המהווה רכיב בביטוח מבנה ומתייחס לכל הוצאה הנובעת מנזקי צנרת כגון הצפות, בעיות תשתית ונזקים לצד ג'.
 • ביטוח צד שלישי – ביטוח אחריות כלפי צד ג' מפני נזקי גוף ורכוש המתרחשים בעת שהייה בביתכם.
 • ביטוח חסר – הוראה בביטוח דירה המציינת שבמקרה בו סכום הביטוח המופיע בפוליסה הינו נמוך מהיקף הנזק שנגרם במקרה ביטוחי, הרי שחברת הביטוח תשלם פיצוי בהתאם לסכום הנקוב בפוליסה ולא בהתאם לנזק בפועל.

הרחבות וכיסויים נוספים:
 • אחריות וכיסוי להחלפה או תיקון רכוש באותה האיכות ומאותו הסוג של הרכוש שניזוק או אבד.
 • ביטוח מפני סיכוני חשמל וכיסוי בגין נזק או אובדן של מכשירי חשמל.
 • ביטוח מחסן, גינה ודירה המשמשת לפעילות עסקית דוגמת קליניקה פרטית.
 • כיסוי תכולה של חפצים אישיים שנמצאים מחוץ לדירה.
מעטפת ביטוחית מקיפה בהתאמה אישית
סוכנות הביטוח דריזין הינה מהמובילות והוותיקות בתחום ביטוח דירות ועסקים בישראל. אנו מספקים ללקוחותינו מעטפת ביטוחית רחבה ומקיפה בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. צוות המומחים שלנו ילווה אתכם במתן ייעוץ מקצועי ובבניית "חליפה" ביטוחית שתעניק לכם כיסוי לכל מקרה וצורך ושקט נפשי בניהול הבית והעסק.

תגיות תוכן


ביטוח צד ג' לרכב