יום ראשון, 29 במרץ 2020

ביטוח ציוד מכני הנדסי – ביטוח צמ"ה

פוליסת ביטוח לציוד מכני הנדסי או בשמה המקוצר ביטוח צמ"ה מכסה נזק תאונתי ופתאומי לרכוש המבוטח.
מאחר והפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי הינה במתכונת "כל הסיכונים "הרי שהיא נותנת מענה מלא למעט אותם החריגים הרשומים בכריכת הפוליסה. הכיסויים השכיחים ביותר הינם נזקים כתוצאה מאש, התנגשות, התהפכות, גניבה, פריצה ועוד.

מקרה הביטוח המוגדר בפוליסת הביטוח הינו:

"המבטח מתחייב לשפות את המבוטח בגין אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית שייגרם לרכוש המבוטח המתואר ברשימה, או לחלק ממנו, בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, ובלבד שהסכום שישלם המבטח לא יעלה על ערכו הממשי הכספי ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח של הרכוש המבוטח שאבד או שניזוק ובשום מקרה לא יעלה על סכום הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש אבד או ניזוק."

לאלו כלים מקובל לערוך פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי?

הפוליסה נותנת מענה לכלים ניידים כגון: טרקטורים, מלגזות, כלים חקלאיים כגון, בוצרות, סלפים, מערבלי מזון מסוגים שונים.
בנוסף הפוליסה נותנת מענה בתחום הבניה והתשתיות לכלים כגון טרקטורים, בבוקאטים, מערבלי בטון, מכבשים, מפלסות, מחפרונים, עגורנים ועוד.

מה ישולם בעת נזק?

יש לציין כי בעת תביעה חברת הביטוח תשלם לפי ערכו הממשי ולפי ערך שיפוי של הציוד הניזוק ,כלומר לפי מחירון הכלי בעת קרות מקרה הביטוח.
בעת נזק חברת הביטוח תשלם עבור החלפה ו\או תיקון החלק שניזוק כולל מרכיבי העבודה הכרוכים בהחלפת החלק.
יש לשים לב כי חברת הביטוח תנכה פחת ובלאי בהתאם לגילו של הציוד אולם ניתן לרכוש בתוספת פרמיה פוליסה הכוללת אפשרות לביטול הפחתת הבלאי והפחת בעת נזק.
בעת נזק מוחלט לכלי המבוטח חברת הביטוח תשלם את ערכו הראלי הממשי של הכלי ע"פ מחירון הכלי ביום האירוע. אובדן מוחלט יכול שיגרם כתוצאה מתאונה אשר עלות התיקון תהיה גבוה מערך הכלי או כזו שלא ניתן לתקן.
במקרה של גניבת הכלי ולאחר חלוף הימים המצוינים בדפי הרשימה ,חברת הביטוח תשלם את ערכו הממשי בערך שיפוי של הכלי.

כיצד מחושבת הפרמיה?

ביטוח ציוד מכני הנדסי  נערך באופן כזה שבסיס הביטוח הינו לפי ערכו של הרכוש המבוטח כחדש. הכוונה היא שגם אם אנו בעלים של כלי בן שלוש שנים הרי שבסיס הביטוח יהיה לפי ערך הרכוש כחדש לחלוטין.
כאמור, הפוליסה הינה במתכונת "כל הסיכונים" ולכן כעקרון הכיסוי הינו רחב מאד אולם יש לשים לב לנושא החריגים. אחד החריגים הדורשים תשומת לב מיוחדת הינה חריג המתייחס לנזקים אשר יכולים היו להיות מכוסים תחת פוליסת ביטוח שבר מכני ולכן לא פעם אנו ממליצים לבצע את שני הביטוחים הללו, ביטוח צמ"ה וביטוח שבר מכני על מנת שחלילה לא נמצא את עצמינו עם נזק משמעותי וללא כיסוי ביטוחי.
חריג נוסף הדורש את תשומת הלב הינו חריג המתייחס לקשר בין הבעלות של הכלי לבין המשתמש בכלי. חברת הביטוח מחריגה כיסוי ביטוחי באם הכלי הושכר או הושאל לאדם אחר שאינו מטעם המבוטח.
במקרה של נזק לכלי המבוטח חברת הביטוח תדחה את התביעה ולכן יש לתת את מלוא תשומת הלב ככל והכלי מיועד לשימוש ע"י אחרים.

אלו ביטוחים נלווים יש לרכוש בנוסף לביטוח ציוד מכני הנדסי?

כלים מסוימים דורשים בנוסף גם ביטוח צד שלישי אשר יכסו גם נזקים לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי. כמו כן ישנם כלים אשר חלה חובה לבטחם בביטוח חובה וזאת ע"פ חוק.

הרחבות מומלצות בביטוח צמ"ה

ניתן ומומלץ להרחיב את הפוליסה כך שתכלול גם כיסוי לגרירה וחילוץ. בניגוד לביטוח רכב בו אנו רוכשים מנוי ומגיע גרר למקום, בפוליסה צמ"ה אנו רוכשים סכום ביטוח אשר מהווה את תקרת ההוצאות שחברת הביטוח תשלם לצורך גרירה וחילוץ הכלי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ביטוח צד ג' לרכב